O Základní škole

budovaZSZákladní škola Dolní Heřmanice je jedinou malotřídní základní školou v obci, je sloučeným pracovištěm mateřské a základní školy. Škola malotřídní roč. 1.- 4. byla zrekonstruována a nově otevřena v roce 1992. Učebny jsou klasické a slouží jako kmenové třídy. Jejich vybavení je na vysoké úrovni a je neustále obnovováno.

Dle zřizovací listiny umožňuje základní škola plnit povinnou školní docházku a poskytuje vzdělání dle vlastního školního vzdělávacího programu ŠVP ZV s názvem „Přírodou ke vzdělávání“.

Poskytuje školní služby a vzdělávání. Zařízení školního stravování zajišťuje stravování žáků. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině. V rámci školní družiny poskytuje škola doplňující vzdělávací, sportovní, počítačové a zájmové činnosti.


Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům

 • individuální rozvoj osobnosti dítěte 
 • činnostní učení 
 • skupinové vyučování 
 • projektová výuka 
 • možnost seberealizace v rámci skupiny (pomocí PC) 
 • sportovní aktivity


Naše škola nabízí

 • Klidné rodinné prostředí
 • Zdravé vnější prostředí školy, možnosti využití přírody v okolí k výuce
 • Individuální přístup k dětem
 • Možnost stravování se ve školní jídelně s kvalitními a chutnými pokrmy
 • Školní družinu
 • Akce pro žáky školy, jejich rodiče a širokou veřejnost
 • Spolupráce s okolními školami – společné akce, projektové dny
 • Konzultace s ředitelkou, učitelkou či vychovatelkou kdykoli dle domluvy
 • Autobusová zastávka vedle školy
 • Možnost zabezpečení žáka od 7h do 15.30h

Naše žáky vzděláváme podle ŠVP „Přírodou ke vzdělávání“


Školní desatero

V naší škole můžete počítat s následujícími vlastnostmi a atributy shrnutými do DESATERA, které se budeme snažit předávat a rozvíjet i u našich žáků. Aplikaci tohoto desatera chápeme jako přirozený klíč ke konstruktivní komunikaci i k bezproblémovému chodu a rozvoji školy.

 1. OTEVŘENOST školy vůči rodičům, žákům, zřizovateli i veřejnosti
 2. Počet žáků naší školy umožňuje skutečný INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP k nejen výchovným a vzdělávacím potřebám každého dítěte a žáka. Rozpoznaný talent a nadání Vašeho dítěte k dané činnosti budeme podporovat a rozvíjet, nedostatky se budeme snažit respektovat a postupně eliminovat či odstraňovat.
 3. TOLERANCE A RESPEKTOVÁNÍ jedinečné osobnosti každého z nás, jeho názoru, jednání a práce
 4. ZODPOVĚDNOST při naplňování zásad a cílů výchovně – vzdělávacího procesu i při plnění dalších úkolů spojených s činností naší školy
 5. KREATIVITA (TVOŘIVOST) jako nezbytný aspekt práce s dětmi a objevování nových metod a postupů
 6. Věříme v DŮVĚRU A SOUNÁLEŽITOST všech zaměstnanců, žáků, rodičů, zřizovatele i zainteresované veřejnosti se školou jako neodmyslitelným prvkem obce
 7. VŠESTRANNOST jako základní stavební kámen ke všem dalším specializovaným lidským činnostem
 8. Dle svých maximálních možností, schopností a svědomí se snažíme o co nejlepší KVALITU poskytování vzdělání, výchovy i zábavy a také kvalitu materiálního zázemí.
 9. BEZPEČÍ a fyzicky i psychicky BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ pro ničím nerušený a žádoucí vývoj dětí a práci dospělých.
 10. SVOBODA A ROVNOST všech lidí bez rozdílu věku, pohlaví, rasy i náboženství

  Dokumenty ZŠ naleznete ZDE