Základní škola

O škole

Základní škola Dolní Heřmanice je jedinou malotřídní základní školou v obci, je sloučeným pracovištěm mateřské a základní školy. Škola malotřídní roč. 1.- 4. byla zrekonstruována a nově otevřena v roce 1992. Učebny jsou klasické a slouží jako kmenové třídy. Jejich vybavení je na vysoké úrovni a je neustále obnovováno.

Dle zřizovací listiny umožňuje základní škola plnit povinnou školní docházku a poskytuje vzdělání dle vlastního školního vzdělávacího programu ŠVP ZV s názvem „Přírodou ke vzdělávání“

 • Poskytuje školní služby a vzdělávání.
 • Zařízení školního stravování zajišťuje stravování žáků.
 • Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině.
 • V rámci školní družiny poskytuje škola doplňující vzdělávací, sportovní, počítačové  a zájmové  činnosti.

Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům

 • individuální rozvoj osobnosti dítěte
 • činnostní učení
 • skupinové vyučování
 • projektová výuka
 • možnost seberealizace v rámci skupiny (pomocí PC)
 • sportovní aktivity

Naše škola nabízí

 • Klidné rodinné prostředí
 • Zdravé vnější prostředí školy, možnosti využití přírody v okolí k výuce
 • Individuální přístup k dětem
 • Možnost stravování se ve školní jídelně s kvalitními a chutnými pokrmy
 • Školní družina s pestrou nabídkou zájmových kroužků
 • Asistent pedagoga
 • Akce pro žáky školy, jejich rodiče a širokou veřejnost
 • Spolupráce s okolními školami – společné akce, projektové dny
 • Konzultace s ředitelkou, učitelkou či vychovatelkou kdykoli dle domluvy
 • Autobusová zastávka vedle školy
 • Možnost zabezpečení žáka od 7h do 15.15h

Naše žáky vzděláváme podle ŠVP „Přírodou ke vzdělávání“

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice II,  registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020420

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 453.309,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Školní asistent – personální podpora MŠ

– Projektový den ve výuce MŠ

– Školní asistent  personální podpora ZŠ

– Projektový den ve výuce ZŠ

Přehled projektů

 • Ovoce do škol
 • Školní mléko
 • Recyklohraní
 • Sběr druhotných surovin
 • Zdravé zoubky
 • Malotřídky společně
 • Les ve škole

Školní desatero

V naší škole můžete počítat s následujícími vlastnostmi a atributy shrnutými do DESATERA, které se budeme snažit předávat a rozvíjet i u našich žáků… Aplikaci tohoto desatera chápeme jako přirozený klíč ke konstruktivní komunikaci i k bezproblémovému chodu a rozvoji školy…

 1. OTEVŘENOST školy vůči rodičům, žákům, zřizovateli i veřejnosti
 2. Počet žáků naší školy umožňuje skutečný INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP k nejen výchovným a vzdělávacím potřebám každého dítěte a žáka. Rozpoznaný talent a nadání Vašeho dítěte k dané činnosti budeme podporovat a rozvíjet, nedostatky se budeme snažit respektovat a postupně eliminovat či odstraňovat.
 3. TOLERANCE A RESPEKTOVÁNÍ jedinečné osobnosti každého z nás, jeho názoru, jednání a práce
 4. ZODPOVĚDNOST při naplňování zásad a cílů výchovně – vzdělávacího procesu i při plnění dalších úkolů spojených s činností naší školy
 5. KREATIVITA (TVOŘIVOST) jako nezbytný aspekt práce s dětmi a objevování nových metod a postupů
 6. Věříme v DŮVĚRU A SOUNÁLEŽITOST všech zaměstnanců, žáků, rodičů, zřizovatele i zainteresované veřejnosti se školou jako neodmyslitelným prvkem obce
 7. VŠESTRANNOST jako základní stavební kámen ke všem dalším specializovaným lidským činnostem
 8. Dle svých maximálních možností, schopností a svědomí se snažíme o co nejlepší KVALITU poskytování vzdělání, výchovy i zábavy a také kvalitu materiálního zázemí.
 9. BEZPEČÍ a fyzicky i psychicky BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ pro ničím nerušený a žádoucí vývoj dětí a práci dospělých.
 10. SVOBODA A ROVNOST všech lidí bez rozdílu věku, pohlaví, rasy i náboženství

 

Rozvrh hodin – ZŠ Dolní Heřmanice 2021/2022

Ke stažení v PDF: Rozvrh 2022/2023